اخبار

جلسه با معاونت محترم دادستان

در تاریخ 1393/4/29جلسه ای با حضور معاون اول  و دبیر اتحادیه با معاونت محترم دادستان در امور پیشگیری از وقوع جرم در خصوص طرح مشکلات پیش روی از قبیل کنترل کیفیت – انگ – کیفی های بدون مجوز اتحادیه و عدم چاپ جوابیه روزنامه خراسان داشتیم

آن معاونت محترم قول مساعدت دادند و اظهار داشتند با مغازه های بدون پروانه و مجوز اتحادیه برخورد شود .

 

دکمه بازگشت به بالا